KLUB PŘÁTEL ZELENÉHO SERGEJE

Přečíslování řady T334.0

Označení z výroby

Lokomotivy T334.0 byly z výroby označovány podle označovacího způsobu, který zavedl Ing. Vojtěch Kryšpín. Tento systém byl v platnosti u ČSD od 1.1.1925 a nahradil obvyklé rakouské značení z dob monarchie. Tento systém značení současně podával informaci o základních technických datech vozidel.

Čísla u lokomotiv s inventárním číslem 01 - 99 byla spolu s číslem konstrukční skupiny pouze třímístná. U ostatních lokomotiv to již byla čísla čtyřmístná. Lokomotivy určené pro průmysl byly označovány inventárními čísly od 501 výše.

Změna označení - 1976

Roku 1976 byla pro provádění a umísťování vnějších nápisů a značek na lokomotivách vydána nová oborová norma ON 280085 s účinností od 1. 10. 1975. Ovšem s touto normou nebylo souhlasné tehdejší číselné označení lokomotiv, kde inventární číslo 01 - 99 tvořilo spolu s číslem konstrukční skupiny pouze třímístnou skupinu a podle nové normy muselo být čtyřmístné. Takto bylo vydáno 15. 3. 1976 nařízení FMD o změně vnějšího označení lokomotiv, kdy se muselo přečíslovat vložením číslice nula mezi konstrukční a inventární číslo (01 - 99 na 001 - 099). Celá akce znamenala také výrobu nových litých či smaltovaných tabulek vnějšího značení lokomotiv.

Změna označení dle UIC - 1988

Na konci 60-tých let začala UIC doporučovat svým členům přechod na jednotné označení vozidel pouze s čísly. Tento systém měl být zaveden pro možnost počítačového zpracování. V Československu bylo nové značení pro vozidla ČSD zavedeno opatřením odboru lokomotivního hospodářství FMD č.j.7591/86-O12 ze dne 17.2.1986. Od konce roku 1986 bylo zahájeno postupné zavádění nového označování vozidel dle UIC. Přeznačování vozidel ČSD prováděla lokomotivní depa a organizace rezortu. V první fázi se nové číslo naneslo barvou, pomocí šablon, nad tabulku s původním označením. V další fázi pak byla stará čísla demontována a nahrazena novým číslem na litých tabulkách.

Od 1.1.1988 začalo oficiálně platit nové označování vozidel u ČSD. Po zániku ČSR (1.1.1993) a rozdělení ČSD převzaly tento systém obě nástupnické organizace - ČD i ŽSR a používají ho dodnes.

V ČR upravuje označování hnacích kolejových vozidel ČSN 28 0082, která je sestavená v souladu s vyhláškami UIC. Tato norma platí pro označování hnacích vozidel na železničních drahách celostátních, regionálních i na vlečkách. Na Slovensku upravuje přidělování čísel hnacích vozidel ZSSK a ŽSR obdobná norma STN 28 0082.

Národní označení hnacích vozidel se skládá ze dvou skupin 3 místných čísel (v psaném textu se oddělují tečkou) a za pomlčkou je kontrolní číslice.

Přiřazování nových čísel UIC u ČSD a ostatních služebních odvětví

Inventární číslo nového označení u ČSD se shodovalo se starým inventárním číslem. Například lokomotiva T334.0001 = 710.001-9.

Nové označení obdržela i hnací vozidla služebního odvětví traťového hospodářství a organizací řízených Federálním ministerstvem dopravy. Tyto lokomotivy byly odlišeny přidáním čísla 6 na první pozici inventárního čísla a přidělením nového inventárního čísla. Například T334.0797 = 710.633-9. Tento způsob přeznačení však přinesl problém duplicity s lokomotivami se stejným inventárním číslem v průmyslu. Tím pádem nastala situace kdy dvě různé lokomotivy měly stejné označení !!!

K odstranění problému došlo až v roce 1995, kdy vyšlo nařízení o novém přeznačení vozidel dle UIC u všech dopravců. Této situace bylo využito k odstranění duplicity u lokomotiv ostatních odvětví ČD. Princip byl jednoduchý - vozidlo bylo přeznačeno podle svého starého označení. Například 710.633-9 = 710.797-2. Ovšem existují odstavená vozidla s minimální nadějí na další zprovoznění (nemají tudíž průkaz způsobilosti) a u nich k přečíslování nedošlo. Mohou se tak vyskytnou ojedinělé případy duplicity.


Příklad duplicity lokomotiv řady 710
Původní číslo Nové číslo - UIC Výrobní číslo Vlastník lok.
T334.0797 710.633-9 SMZ 0530/1967 ČD-VÚŽ Cerhenice
T334.0633 710.633-9 ČKD 6416/1965 Teplárna Dvůr Králové

Přiřazování nových čísel UIC na vlečkách

Na lokomotivy v průmyslu se nové označování nevztahovalo. Některé lokomotivy však byly označovány podle nového způsobu ale často u nich zůstávalo staré označení.

Vzhledem k vzniku nových právních vztahů (Zákon o drahách č. 266/1994 Sb.) mezi provozovatelem celostátní dráhy (ČD) a ostatními provozovateli drah (vlečky, přepravci, majitelé vozidel apod.) vyšlo v roce 1995 nařízení o novém přeznačení vozidel. To nařizuje nové číslování dle UIC u všech dopravců.

I zde se nové inventární číslo shodovalo se starým. Například T334.511 = 710.511-7. Lokomotivám s inventárním číslem od 900 a výše (vyhrazeno pro úzkorozchodná vozidla), byla přiřazena nová inventární čísla od 400 a výše. Přitom původní pořadové číslo zůstalo zachováno. Například T334.0950 = 710.450-8.

Prameny:

  • Malý atlas lokomotiv 2003
  • Richard Cila - Historie místní dráhy DOBRONÍN - POLNÁ III.díl - Vozební služba
  • Modelář a modely 11/2000
  • M. Kozuk - Označovací systém českých drah a železníc slovenskej republiky platný od r. 1988

WebDesign - © VB