KLUB PŘÁTEL ZELENÉHO SERGEJE

Olejový okruh motoru 12V 170DR

Olejový okruh slouží k mazání všech částí spalovacího motoru. Okruh se skládá z olejového čerpadla, chladiče oleje, olejových filtrů a promazávacího čerpadla.

Popis:

Mazací olej se shromažďuje v zadní části olejové vany u olejového čerpadla. Vrchní olejové čerpadlo nasává teplý olej a protlačuje ho potrubím do vodního olejového chladiče (dva články). V tomto potrubí je umístěna sonda pro měření teploty oleje. Odvzdušnění chladiče je provedeno trubkou která ústí do zadní části olejové vany. Ochlazený olej se vrací potrubím zpět do odděleného prostoru v olejové vaně motoru. Zde je olej nasáván dolním olejovým čerpadlem a je protlačován u motoru III.série do lamelových olejových filtrů, 4 kusy uložené mimo motorovou skříň, typu Z 75 HEFA. U motoru IV.série je to jen jeden velkopovrchový plnoprůtokový velkopovrchový olejový filtr F 251.50. Vyčištěný olej je odváděn potrubím do zalité mazací trubky v motorové skříni, která rozvádí olej do mazacího okruhu celého motoru.

U motoru III.série je v bloku motorové olejové vany lamelový jemný čistič typu F 470-V2, který je napojen na potrubí od přetlakového ventilu na čerpadle mazacího okruhu. U motorů IV.série je na přetlakové potrubí, z mazacího čerpadla, napojen velkopovrchový jemný obtokový jemný olejový filtr F 201.50. Z tohoto filtru je olej odváděn do olejové vany motoru. Část vyčištěného oleje se trubkou odvádí do regulátoru motoru.

Před startem motoru je potřebné promazat motor olejem. K tomuto účelu slouží zubové promazávací čerpadlo, poháněné elektromotorem.

K vypouštění oleje z motoru slouží trubka s kohoutem, která je namontovaná na spodku olejové vany. Při výměně oleje je nutné vypustit olej z celého okruhu, proto jsou trubky u olejového chladiče opatřeny vypouštěcími zátkami.

K plnění motoru olejem jsou na boku nalévací hrdla. Hrdlo je uzavřeno víčkem, s otvory pro odvzdušnění a vložkami zabraňujícími unikání oleje z motoru. Při dolévání oleje se sundá víčko a do hrdla se zasune trychtýř se sítkem.

Dolévací hrdlo

Mazání motoru:

Olej je z velkopovrchového olejového filtru odváděn trubkou na přední stranu motoru. Tady je trojrohou přírubou připojená na zalitou trubku v motorové skříni. Zalitá trubka slouží k rozvádění oleje do mazacího okruhu celého motoru. Z ní je vedený do ložisek klikového hřídele a vačkového hřídele. Vrtáním v klikové hřídeli do ojničních ložisek a vrtáním v ojnici do dutého čepu pro ucycení vedlejší ojnice. Pouzdra ojnice pro pístní čepy jsou mazané odstříknutým olejem.

Pro mazání ventilových vahadel a zdviháků je olej přiváděn rozváděcí trubkou z předního ložiska vačkového hřídele. Přebytečný olej stéká na horní plochu hlavy a vrtáním v hlavě válce do zběrné trubky zalité v horní části bloku válců a odtud do motorové skříně. Olej který prošel ložisky vačkového hřídele plní žlab motorové skříně a přepadem stéká do motorové skříně. Přepad v žlabu udržuje hladinu oleje v určité výšce a vačky vačkového hřídele se tak neustále máčejí v oleji.

Na zadní konec rozvodné trubky je napojena další trubka pro mazání rozvodových kol. Ta je upravena tak, že z ní olej stříká do záběru rozvodových kol. Zároveň jsou mazána valivá ložiska rozvodových kol. Vrtáním v motorové skříni a tělese vodního odstředivého čerpadla je olej přiveden na valivé ložiska hřídele vodního čerpadla. Odstříknutým olejem jsou mazána valivá ložiska svislého hřídele pro náhon olejového čerpadla.

Z jemného obtokového filtru je trubkou přiváděn olej do regulátoru motoru. Tlakový olej je přiváděn pod šoupátko pístu zesilovače a šoupátkem je řízený přívod oleje pod pod píst zesilovače, případně odpad oleje zpod pístu zesilovače. Z tělesa zesilovače přepadá olej do prostoru skříně regulátoru a odstříknutým olejem jsou mazané všechny ložiska v regulátoru. Přebytečný olej vytéká otvory v zadní stěně regulátoru do prostoru motorové skříně, t.j. do prostoru převodových kol.

Provozní teplota motorového oleje je 75° až 85° C. Tlak mazacího oleje je 140 kPa při volnoběhu a maximální 340 kPa.

Trubka mazání motoru Trubka mazání motoru

Olejové čerpadlo:

Olejové čerpadlo je zubové, dvojité. Je provedené jako samostatný celek vložený ze spodu do zadní části olejové vany. Poháněné je od rozvodu kuželovým soukolím a svislým hřídelem uloženým v konzole, která je uchycená na zadní straně motoru. Vrchní i spodní čerpadlo má samostatný přepouštěcí ventil. Sací hrdla obou čerpadel jsou zakryté sítem, které slouží k hrubému čištění mazacího oleje.

Olejové čerpadlo tvoří dvě samostatná zubová čerpadla, která jsou uložena nad sebou na společných hřídelích. Vrchní čerpadlo je určeno pro chladící okruh, nasává teplý olej z horní části olejové vany a protlačuje ho potrubím do vodního chladiče oleje. Po jeho ochlazení ho vrací do odděleného prostoru v dolní části vany. Odtud nasává olej dolní čerpadlo, které je určené pro mazací okruh motoru.

Olejový chladič:

Olejový chladič slouží pro chlazení motorového oleje - dva články a pro chlazení hydraulického oleje - tři články. Celý chladící blok je umístěn v zadním představku, mezi naftovou nádrží a kabinou strojvedoucího. Vstup chladící vody je uspořádán tak, aby voda byla rovnoměrně rozdělena do všech pěti článků.

Jednotlivé bloky chladiče jsou provedeny jako trubkové výměníky o čtyřech svazcích trubek. V každé trubce jsou čtyři chladící elementy z mosazných trubek, kterými proudí voda. K zvětšení plochy na straně oleje, jsou na trubku připájeny vlnité rozety. Vnější lisované trubky jsou zavařeny do trubkovice a tvoří pevný svařenec. Chladící elementy jsou trubky svařované do tvaru U a jsou svými volnými konci zavařeny do trubkovnice, se kterou se zasunují do svařence. K obrácení směru toku vody v trubkách slouží kolínka, která spolu s připojovacími přírubami na vodu jsou přivařena na zvláštní přírubě. Celkem tři příruby jsou od sebe odděleny těsněním a přitaženy navzájem 10 šrouby. Na straně vody i oleje jsou přišroubována rozváděcí potrubí, spojující vždy dva články pro chlazení motorového oleje a tři články pro chlazení hydraulického oleje. Všech pět bloků je spojeno dohromady dvěma šrouby a tvoří tak jeden celek.

Olej přivedený od motoru a hydrodynamické převodovky do chladiče, prochází vně čtyř mosazných trubek, na kterých jsou naletovány rozety. Směr toku oleje je měněn spojovací trubkou, která spojuje vždy dvě následující lisované trubky. Po proběhnutí oleje chladičem se vrací na téže straně trubkovnice zpět. Voda prochází mosaznými trubkami, její směr je obracen kolínky a opět vytéká v dolní části trubkovnice pod přívodním hrdlem.

Olejový chladič Blok olejového chladiče

Olejové filtry:

Na lokomotivě T334.0 se nacházejí dva velkopovrchové filtry. Tlakový olej z olejové vany motoru je protlačován přes olejové plnoprůtokové čističe. U motoru III.série jsou lamelové, 4 kusy uložené mimo motorovou skříň, typu Z 75 HEFA. U motoru IV.série je to jen jeden velkopovrchový plnoprůtokový olejový filtr F 251.50, který má uvnitř síťované vložky. Vyčištěný olej je odváděn potrubím do zalité mazací trubky v motorové skříni, která rozvádí olej do mazacího okruhu celého motoru.

U motoru III.série je v bloku motorové olejové vany lamelový jemný čistič typu F 470-V2, který je napojen na potrubí od přetlakového ventilu na čerpadle mazacího okruhu. U motorů IV.série je na přetlakové potrubí, z mazacího čerpadla, napojen velkopovrchový jemný obtokový olejový filtr F 201.50. Tento jemný filtr má uvnitř papírové čistící vložky. Z tohoto filtru je olej odváděn do olejové vany motoru. Část vyčištěného oleje se trubkou odvádí do regulátoru motoru.

Tyto filtry se skládají z nádoby s víkem a z vyjímatelné filtrační vložky. Nádoba je válcového tvaru se vstupním a výstupním hrdlem, vypouštěcím otvorem a nátrubkem pro připojení manometru. Víko je připevněno k nádobě filtru šesti šrouby a dotaženo křídlovými matkami. Ve víku je odvzdušňovací šroub. Uvnitř nádoby je našroubovaný svorník na který se nasouvá filtrační vložka. Vložka je složená z odvodní trubky na kterou je napevno připojený talíř. Na trubku se s talířem se střídavě navlékají plechové a filtrační vložky. Na konec takto sestavené filtrační vložky se nasadí další talíř a dotáhne se maticí. Filtrační vložka se vloží do nádoby na gumové těsnění a celek se dotáhne křídlovou matkou. Pro snadné vyndavání z nádoby je vložka opatřena dvěma závěsy. Olej vstupuje do filtru z vnější strany mezerami mezi plechovými vložkami, postupuje přes účinnou plochu filtrační vložky a vnitřní trubkou se odvádí přes výtokové hrdla ven.

Rozdíl mezi filtrem F 251.50 a F 201.50 je pouze ve filtrační vložce:

  • F 251.50 má síťové vložky
  • F 201.50 má papírové vložky

Olejové filtry Olejový filtr Vnitřek olejového filtru

Promazávací čerpadlo:

Před každým startem motoru je nutné protlačit olej všemi mazacími otvory pomocí zubového promazávacího čerpadla, poháněného elektromotorem. Při stisknutí tlačítka START na řídícím pultě v kabině strojvedoucího, začne nejprve pracovat promazávací čerpadlo. Čerpadlo nasává olej z pravého boku zadní olejové vany a protlačuje ho přes velkopovrchový olejový filtr do mazacího systému motoru. Zároveň je olej tlačen do regulátoru, kde se tlakem oleje zdvihá píst zesilovače a pákovým převodem se posouvají tyče vstřikovacích čerpadel do paliva. Promazávací čerpadlo protlačuje olej do motoru tak dlouho, až tlak mazacího oleje dosáhne 200 až 300 kPa. Po dosažení tohoto tlaku sepne tlakový spínač v olejovém okruhu a je připojen dynamostartér a motor nastartuje.

Promazávací čerpadlo je umístěno samostatně na boku motoru a je spojeno s pohonem - elektrickým motorem.

Promazávací čerpadlo

Prameny:

  • Technické podmínky motoru 12 V 170 DR
  • Popis motoru motoru 12 V 170 DR
  • Motorová lokomotiva T334.0 - díl I.

WebDesign - © VB