KLUB PŘÁTEL ZELENÉHO SERGEJE

Pojezd lokomotivy T334.0

Lokomotiva T334.0 má tři dvojkolí, uspořádaná v hlavním rámu. Uložení náprav je pevné a celkový rozvor lokomotivy je zároveň pevným rozvorem 4200 mm. Všechna dvojkolí jsou hnací a jejich pohon je zprostředkován z dvoustupňové rychlostní a reverzové skříně přes kardanové hřídele na převodové skříně uložené na dvojkolích.

Dvojkolí:

Všechna dvojkolí jsou hnací o průměru 1000 mm, při tloušťce obruče 75 mm. První a třetí dvojkolí jsou stejná, druhé - prostřední - má stočený nákolek. Jsou uložena ve dvouřadých naklápěcích válečkových ložiskách fy. SKF v ložiskových domcích. Smykadla ložiskových skříní a kluznice vedení ložisek jsou z manganové oceli.

Na nápravě jsou nalisována kotoučová kola z ocelolitiny. Mezi koly je na nápravě nalisováno ozubené kolo, dvě valivá ložiska SKF pro uložení nápravové skříně a vačka k pohonu olejového čerpadla. Na vnější straně kol jsou čepy pro nápravová ložiska.

Dvojkolí

Nápravová ložiska:

Otočné uložení dvojkolí zajišťují nápravová ložiska. Hlavní části ložiska nápravy je ocelolitinové těleso domku, na jehož obou bocích jsou přivařena smykadla vyrobená z manganové oceli a jsou velmi odolná proti opotřebení. Smykadla jsou jednostranná, to znamená, že zachycují axiální sílu vždy v jednom směru.

Vnitřní plocha tělesa domku je válcová a slouží pro uložení vnějších prstenců nápravových valivých ložisek 23228/C3, která jsou vnitřním kroužkem nalisována na nápravu. V každém domku jsou uložena dvě ložiska, jejichž vnější prstence jsou rozepřeny vloženým kroužkem a staženy vnějším víkem a zadním víkem. Vnitřní prstence ložisek jsou mezi sebou odděleny rozpěracím kroužkem. Správnou polohu ložisek při lisování na nápravu zajišťuje rozpěrací kroužek. Přední a zadní víko je k tělesu domku přišroubováno čtyřmi závrtnými šrouby M20x25 s maticemi M20 a podložkami.

Ložiska se mažou zátkou 8G con. 2 3/4". Těsnění obou vík je těsnícími pryžovými kroužky. Těsnění mezi zadním víkem a nápravou je plstěné.

Při přenášení kroutícího momentu z kardanových hřídelů na dvojkolí vzniká klopný moment, který je nutno zachytit. K tomuto účelu jsou na nápravové skříni oka, do kterých se pomocí čepu upevňují vzpěry skříně.

Síla vzniklá momentem se přenáší táhlem, které má na straně skříně vykované oko, na druhé straně pak dřík opatřený závitem, a maticí kterou se opírá o pružné lamely v plášti. Plášť je svařen z pouzdra, příruby pouzdra a víka. Příruba pouzdra je čtyřhranná se čtyřmi otvory pro připevňovací šrouby, kterými je stažena k rámu.

Vzpěra jako celek spolehlivě přenáší síly, vzniklé klopným momentem a dovoluje vzájemný vertikální pohyb skříně na nápravě, způsobený pérováním lokomotivy.

Nápravové ložisko Vzpěra skříně Vzpěra skříně

Nápravová převodovka:

Na každé nápravě je na dvouřadých naklápěcích válečkových ložiskách uložena skříň pohonu náprav - nápravová převodovka. Ta se skládá z převodu kuželových a čelních ozubených kol. Kuželové soukolí má spirální ozubení Klingelnberg. Čelní soukolí má rovné zuby. Krajní převodové skříně na první a třetí nápravě jsou shodné. Střední skříň je pro přenos výkonu upravena tím způsobem, že na průběžném hřídeli pastorku kuželového soukolí je napojen další kardanový hřídel. Od průběžného hřídele zadní skříně pohonu nápravy je poháněna převodová skříň rychloměru. Klopné momenty skříně pohonu náprav jsou zachyceny vodorovnými vzpěrnými tyčemi k výztuhám rámu.

Nápravová převodovka Nápravová převodovka Nápravová převodovka

Těleso skříně odlité ze speciální šedé litiny, je rozděleno na horní, střední a dolní část. Tyto tři části opatřené v místě styku přírubami jsou vzájemně sešroubovány. Aby se při montáži skříně dosáhlo správného vzájemného usazení všech třech dílů, jsou díly jištěny ve správné poloze párem válcových kolíků na každé přírubě.

Kroutící moment se z kardanových hřídelů přenáší na hnací hřídel na jehož kuželích jsou za tepla nataženy vidlice kardanových kloubů. U skříně prvního a třetího dvojkolí je jen jedna vidlice. Druhý kužel je volný. U skříně druhého dvojkolí jsou vidlice na obou koncích, takže kroutící moment se přenáší průběžně na skříň třetího dvojkolí. Hnací hřídel je uložen na ložiskách 6622. Na straně pastorku jsou na hřídeli usazena dvě ložiska 7322 M k zachycení axiálních sil. Ložiska jsou svými vnějšími kroužky uložena ve zvláštním pouzdru, které je přes distanční plechy přišroubováno ke skříni. Vynecháním nebo přidáním potřebného počtu plechů, je možno regulovat záběr kuželového pastorku. Vnější kroužek loužiska uvnitř skříně se opírá o nákružek pouzdra. Vzájemně jsou kroužky obou ložisek od sebe odděleny vloženým pouzdrem. Vnitřními kroužky jsou obě ložiska natažena na hnací hřídel. Vůle u ložisek se seřizuje koncovou maticí SKF zajištěnou pojistným plechem SKF.

V náboji skříně je přímo uloženo, vnějším kroužkem, ložisko. Proti vysunutí je kroužek zajištěn nákružkem malého víka. Vnitřní kroužek je nalisován přímo na hnací hřídel.

Na hnací hřídel je za tepla natažen kuželový pastorek, který zabírá do talířového kola, nalisovaného na předlohovém hřídeli. Ten je uložen též ve třech ložiskách. Radiální zatížení přenáší ložisko 22326 C/C3, uložené opět v seřizovacím pouzdru. Zatížení axiální zachycuje pár kuželíkových ložisek 32222, jejichž vůle se nastavuje po seřízení záběru kuželových kol koncovou maticí SKF, zajištěnou plechem. K seřízení záběru talířového kola se používá vkládaných plechů.

Čelní pastorek vyrobený z jednoho kusu s předlohovým hřídelem přenáší kroutící moment na velké ozubené kolo, nalisované na nápravě. Hřídel i s ložisky je uložen v pouzdře, které je pomocí příruby připevněno k skříni. Pod přírubu se vkládají distanční plechy, kterými se reguluje boční vůle v zubech kuželových kol.

Hnací hřídel Předlohový hřídel Nápravová převodovka

Na nápravě je skříň uložena dvěma naklápěcími dvouřadými ložisky 23036/C3, která mají vnější kroužky uložené přímo v nábojích a jsou zajištěna vnějšími nákružky obou dvojdílných vík. Pravé z nich je zajištěno zevnitř pojistkou.

Osově zajišťuje skříň na nápravě ložisko, které je vzdáleno od ozubeného kola. Skříň se o jeho vnější konec opírá na jedné straně pojišťovacím kroužkem, který je vložen do drážky v tělese skříně a na druhé straně víkem. Klopné momenty při přenosu tažné síly zachycuje záchyt reakce. Vzpěra skříně na nápravě je k horní části tělesa skříně připevněna okem a druhý konec vzpěry je uložen ve skříňce s pryžovými lamelami, která je připevněna na příčce rámu.

K mazání skříně se používá oleje VT. Olej se nalévá nalévacím hrdlem ve víku proti talíři kuželového kola a stéká do spodní části skříně přepadovou trubkou. Správná hladina oleje ve skříni se kontroluje měrkou. Ve spodní části skříně je přírubově připevněno olejové čerpadlo poháněné vačkou, nalisovanou na nápravě.

Čerpadlo je pístové a má sítko pro zachycení nečistot. Ve spodní části čerpadla je připojeno hlavní olejové potrubí přivádějící olej ke křížové spojce, uložené na horní části skříně. Odtud se olej dostává třemi slabými trubkami na všechna ložiska hnacího hřídele a k ložiskům předlohového hřídele. Čelní soukolí je mazáno tak, že velké kolo se brodí v olejové lázni. Ostatní části jsou mazány olejovou mlhou. Pro zlepšení mazání pravého ložiska na nápravě je připevněna ve skříni přívodní trubka a olejová miska.

Kovové částečky obsažené v oleji zachycuje magnetický prstenec přírubově připevněný ke spodní části skříně. Pro vypuštění oleje slouží vypouštěcí šroub s čočkou z umělé hmoty.

Nápravová převodovka

Těsnění hlavních ložiskových vík a seřizovacích pouzder je z gumových "O" kroužků, vložených do vytočených drážek. U dvojdílných vík na nápravě jsou plstěné kroužky, mazané hlavicemi. Hnací hřídel je na obou koncích utěsněn těsnícími kroužky Guffero 130/110x13. Příruby jednotlivých dílů skříně jsou utěsněny těsnícím tmelem. Nátěr neopracovaných vnitřních částí skříně je olejovzdorný. Pro transport skříně slouží čtyři nosná oka, která jsou po montáži uložena ve výstroji lokomotivy.

Ve výstroji lokomotivy jsou též tři kusy zajišťovacích pák, které slouží při vyvazování dvojkolí jako ochrana proti otočení skříně kolem osy dvojkolí.

Prameny:

  • Bohumír Jankovský - Josef Zderčík - Motorové lokomotivy T324.0 a T334.0
  • Motorová lokomotiva T334.0 - díl I.

WebDesign - © VB